+48 81 517 59 36 info@artpoltherm.pl

Projekty UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje

Działanie: 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nr projektu:  12.12-WND-RPLU.01.03.00-06-171/13

Tytuł Projektu: "Wdrożenie innowacji procesowej oraz produktowej w przedsiębiorstwie ARTPOL-Therm Sp. z o.o. sposobem na podniesienie konkurencyjności Spółki."

Adresy instytucji informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego:
DEPARTAMENT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO - URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWóDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 81 44 16 738, fax. 81 44 16 740, email: drpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
tel. 081 46 23 800, fax 081 46 23 840
Punkt informacyjny: 081-46-23-831 lub 081-46-23-812
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.leu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Tytuł Projektu: "Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ARTPOL-THERM Sp. z o. o. poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego"

Okres realizacji Projektu: 01/05/2018 - 31/08/2018.

Całkowita wartość Projektu: 122 385.00 zł.

Kwota dofinansowania z UE: 84 575.00 zł.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności gospodarczej skutkujące wdrożeniem na rynek nowych produktów.

CELE SZCZEGóŁOWE PROJEKTU:

1. Przeprowadzenie audytu wzorniczego
2. Zdefiniowanie problemów wzorniczych
3. Opracowanie strategii wzorniczej

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Głównym rezultatem będzie strategia wzornicza przedsiębiorstwa określająca m.in. poziom wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie, definiująca problemy wzornicze w zakresie produktów i innych procesów biznesowych oraz zawierająca rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy wzorniczej – praktycznie zajmującej się wzornictwem przemysłowym oraz w przyszłości wykorzystanie w działalności gospodarczej efektów doradztwa będzie dla Wnioskodawcy kluczowym rezultatem projektu. Działania te przełożą się wdrożenie na rynek nowych produktów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie: 1.4 Wzór na konkurencję II Etap

Tytuł Projektu: "Wprowadzenie innowacji poprzez wdrożenie rekomendacji wynikających ze strategii wzorniczej ARTPOL-Therm Sp. z o.o."

Okres realizacji Projektu: 01/06/2019 - 01/10/2020

Całkowita wartość Projektu: 4 732 917.00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2 643 530.00 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem nadrzędnym projektu jest wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa ARTPOL-Therm Sp. z o. o. poprzez zastosowanie wzornictwa, jako źródła innowacji.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

  • RZECZOWE:

   - Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości, związane z wdrożeniem innowacji produktowej.

   - Zakup usług doradczych, związanych z realizacją strategii wzorniczej.

   - Wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów.

   FINANSOWE:

   - Wzrost przychodów.

   - Zmniejszenie kosztów produkcji nowych produktów.

   - Optymalizacja zysku.

   INNE:

   - Zainicjowanie w firmie działań związanych z profesjonalnym wzornictwem przemysłowym.

   - Wzrost konkurencyjności dzięki wykorzystaniu wzornictwa.

   - Poprawa komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

   - Dostosowanie oferty produktowej do potrzeb klientów.

   - Trwałe ugruntowanie pozycji rynkowej.